Политика за защита и поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА, ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Обща информация

Настоящата Политика за защита на личните данни предоставя информация относно събирането, обработването и опазването на личните Ви данни, получени във връзка с ползване на https://dialdent2000.com/.

За въпроси и връзка с „ДИАЛДЕНТ 2000“ ЕООД, e-mail: office@dialdent2000.com

За подробна информация относно защитата на личните данни, също така за подаване жалби и сигнали можете да се свържете с Комисията за защита на лични данни: гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02 9153580, e-mail: kzld@cpdp.bg.  

Ползвайки услугите на https://dialdent2000.com/ Вие се съгласявате със събирането, използването и обработката на Вашите лични данни съгласно настоящата политика и Регламент (ЕС) 2016/679.

Стоките и услугите предлагани от „ДИАЛДЕНТ 2000“ ЕООД, посредством електронния сайт https://dialdent2000.com/ са предназначени за пълнолетни лица навършили 18 години.

Предоставянето на личните Ви данни за ползване на https://dialdent2000.com/ е доброволно. В случай, че откажете да предоставите необходимите лични данни на https://dialdent2000.com/, Вие се отказвате от възможността да закупите стока или ползвате услуга на нашата електронна платформа.

https://dialdent2000.com/ не носи отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които https://dialdent2000.com/ има външни препратки.

Настоящата Политика за защита на личните данни е неразделна част и допълва Политиката за употреба на бисквитки и Общите условия на сайта https://dialdent2000.com/.

II. Начини за събиране на лични данни

Събиране на лични данни, предоставени от потребители на сайта чрез изричното им съгласие.

Автоматично събиране на лични данни, получени посредством използване на „бисквитки“ и други сходни технологии.

Събиране на данни, получени от трети лица: доставчици на реклама, анализи, информация в резултат от търсене, базирани извън ЕС;  доставчици на технически разплащателни и доставни услуги и др.

III. Субекти на лични данни и видове обработвани данни

Посетител е всяко лице, което e заредило в уеб браузъра си страница на https://dialdent2000.com/.

Видовете данни, които подлежат на обработване са: местонахождение на посетителя, извършени действия от посетителя в https://dialdent2000.com/, предпочитания на посетителя, вида на използвания браузър/устройство, информация, съдържаща се в “бисквитки”.

Обработването се извършва за: водене на статистика за посещаемостта на https://dialdent2000.com/, усъвършенстване на функционалностите на https://dialdent2000.com/, маркетингови цели.

Данните се съхраняват до изтичане на предвидената валидност на дадена „бисквитка“ или до изтриването ѝ от посетителя.

Потребител, които е страна по договор за покупко-продажба с https://dialdent2000.com/ е всеки посетител, който чрез функционалностите на https://dialdent2000.com/ закупи стока/услуга в сайта.

Видовете данни, които подлежат на обработване са: имена, адрес, телефонен номер, е-mail адрес, IP адреси, информация за извършени покупки и действия от потребителя в https://dialdent2000.com/

Обработването се извършва за: предоставяне на възможност за осъществяване на правни сделки в  https://dialdent2000.com/.

Данните се съхраняват 10 години след последната извършена покупка от потребителя, които е страна по договор за покупко-продажба с https://dialdent2000.com/.

С оглед пълноценното предлагане на услуги в https://dialdent2000.com/ е възможно споделяне на личните Ви данни със следните лица: държавни органи, куриерски компании, професионални консултанти (счетоводители, одитори, адвокати, банки, застрахователни компании) и др. Възможно е да бъдат споделени частични данни при възникнало правоотношение между потребител, който е страна по договор за покупко-продажба с https://dialdent2000.com/ и търговски партньор на дружеството, явяващ се съвместен администратор на предоставените данни.

https://dialdent2000.com/ не събира информация относно: раса, етническа принадлежност, религиозни и философски убеждения, сексуална ориентация, сексуален живот, политически възгледи, членство в синдикални организации, здравословно състояние, генетични и биометрични данни, наказателни присъди и престъпления.

В рамките на https://dialdent2000.com/ може да е налично съдържание, което препраща към външни уеб страници, собственост на трети лица. В случай, че решите да посетите подобни сайтове, https://dialdent2000.com/ не отговаря за политиките, съдържанието и процеса на тяхното функциониране.

IV. Бисквитки

Страниците на https://dialdent2000.com/ използват „бисквитки“ за съхранение на данни. Можете да настроите браузъра си да откаже изцяло или частично „бисквитките“. За повече информация, моля, прочетете нашата Политика на бисквитките.

V. Сигурност на данните

https://dialdent2000.com/ е предприело необходимите мерки за защита на Вашите лични данни с цел предотвратяването на неправомерно осъществени ползване, промяна, унищожаване, разкриване, достъп, случайно изгубване и др.  

Сайтът https://dialdent2000.com/ не съхранява номера на банкови карти. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством посреднически онлайн разплащателни системи, гарантиращи сигурността им.

VI. Вашите права

Като субект на данни и потребител/ползвател на https://dialdent2000.com/, Вие имате следните права:

a. Право на информация
   Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1- месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на фактически или технически затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомени до един месец от получаване на Вашето искане.

b. Право на достъп
    Можете да поискате потвърждение дали и какви лични данни за Вас се обработват, както и достъп до тези данни.

    Всяка информация, комуникация и действия по и във връзка с вашите права се извършват и предоставят безплатно. Когато исканията на потребител са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, “ „ДИАЛДЕНТ 2000“ ЕООД, може или да наложи разумна такса, като се вземат предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията, или предприемането на исканите действия.

 c. Право на корекции
    Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

 d. Право за изтриване
     Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

    – личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

    – оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;                                                               – –

    – считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

       Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др. 

 e. Право на ограничаване на обработването
    Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

    – оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;

    – обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

    – ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

    – сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на „ДИАЛДЕНТ 2000“ ЕООД, за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването. 

f. Право на преносимост на данни
   Можете да изискате предоставените от Вас данни в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат, когато са изпълнени едновременно двете условия:

   – обработването на конкретните данни се основава на получено съгласие или на договорно основание; 

   – обработването се извършва по автоматизиран начин.

 g. Право на възражение
    Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на легитимен интерес или е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или упражняването на официални правомощия, в случай, че такива са предоставени на „ДИАЛДЕНТ 2000“ ЕООД, , включително профилиране, основаващо се на тези основания.

   Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания. 

h. Право да подадете жалба
    Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до надзорния орган. В България това е Комисията за защита на личните данни.

l. Разрешаване на спорове и приложимо право
   В случай на спорове, приложимото право е правото на Република България чрез съответния компетентния орган.

   Всякакви спорове между „ДИАЛДЕНТ 2000“ ЕООД, и потребителите на https://dialdent2000.com/ по повод лични данни могат да бъдат разрешавани чрез преговори между страните. В малко вероятния случай на правен спор, той следва да бъде отнесен пред Комисията за защита на личните данни или директно пред компетентния съд.